PRAVIDLÁ

I.PODMIENKY ÚČASTI

Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL ako organizátor verejného športového podujatia Ľudova 50 (ďalej len „Preteky“) zabezpečuje činnosti spojené s prípravou a organizáciou Pretekov, v rámci ktorých spracúva osobné údaje poskytnuté účastníkmi Pretekov, a to najmä za účelom registrácie účastníkov na Preteky, vrátane zúčtovania a evidencie platieb účastníkov, nevyhnutnej komunikácie s účastníkmi, zabezpečenia riadneho priebehu Pretekov a evidencie výsledkov Pretekov resp. uchovania údajov o výsledkoch Pretekov, po dobu vyplývajúcu z týchto podmienok. Osobné údaje budú spracúvané, využívané a zverejnené len v rozsahu vyplývajúcom výslovne z týchto podmienok.

1.) Podujatia Ľudova 50 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Ľudova 50 sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Ľudova 50 (dokončená  registrácia).

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 40 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Ľudovej 50 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Ľudovej 50 v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Ľudova 50.

4.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na Ľudovu 50 treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu ludova50ka@gmail.com do 14. januára 2024 do 23.59 hod. (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Ľudovu 50 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu ludova50ka@gmail.com pred 14. januárom 2023 24.00 hod.

5.) Účasť na podujatí Ľudova 50 je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

6.) Organizátor podujatia Ľudova 50 dôrazne odporúča každému účastníkovi absolvovať pred poduajtím Ľudova 50 individuálnu lekársku prehliadku.

7.) Maximálny počet účastníkov je 200.

8.) Pred štartom v Uhrovci je každý účastník povinný prejsť prezentáciou na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu, štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument – informovaný súhlas účastníka podujatia Ľudova 50, ktorý môžete stiahnuť -> TU.<-

II. POVINNÁ VÝBAVA

1.) Každý účastník podujatia Ľudova 50 musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúcej povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinnej výbavy je:

  • Doklad totožnosti: Občiansky preukaz a kartička poistenca
  • Mapa: Mapa Strážovských vrchov alebo GPS (akceptujeme aj hodinky s GPS) s nahraným priebehom trasy (link pre stiahnutie GPX súboru nájdete v sekcii Trasa)
  • Telefón: Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Vlastný pohár: Skladací pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl

  • Balík prvej pomoci: Balík musí obsahovať – 1ks izotermická fólia, elastický obväz

  • Čelová lampa: Čelová lampa s novými, resp. plne nabitá

  • Reflexné prvky: Reflexná páska alebo reflexná vesta
  • Voda: fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
  • Štartovné číslo: Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor)
3.) Kontrola povinnej výbavy bude vykonaná počas prezentácie účastníkov a môže byť vykonaná aj pred štartom a počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 27. januára 2023 v Uhrovci (areál Základnej školy, SNP 5, Uhrovec) od 18.00 do 20.00 hod. a v sobotu 28. januára 2023 v Uhrovci (areál Základnej školy, SNP 5, Uhrovec) od 05.30 do 06.40 hod.

2.) Štart Ľudovej 50 je spoločný – 28. januára 2023 o 07.00 hod. z Námestia Ľudovíta Štúra.

3.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Uhovci) je 14 hodín od štartu, t.j. do 28.januára 2023 do 21:00.

4.) Trasa Ľudovej 50 je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na živých kontrolných stanovištiach (“živá kontrola”).

7.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Ľudova 50 pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch s 51 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. “paceri”). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

9.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo na organizátora podujatia bude uvedené na kontrolnej karte.

10.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

11.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

12.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA

1.) Na trase podujatia sú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi na miestach), o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom webovej stránky Ľudovej 50 a kontrolnej karty). Na trase podujatia je umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (14 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na  určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Trasa). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí (DNF), účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Ľudovej 50.

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) rozhoduje o penalizácii/diskvalifikácii organizátor podujatia.

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skracovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Ľudovej 50.

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. “paceri”) nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy, má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (pozri sekciu povinná výbava) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Strata kontrolnej karty má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

11.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, alebo je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.

12.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

13.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom,  resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Ľudovej 50.

2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Ľudova 50, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.
 
Ak to situácia a aktuálne opatrenia budú vyžadovať, súčasťou Pravidiel bude PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19, ktorého znenie bude vypracované na základe aktuálnej pandemickej situácie a aktuálnych opatrení zverejnených v platnej vyhláške ÚVZ SR.

Kontakt